четверг, 28 мая 2020 г.


Планування роботи дошкільного навчально закладу
(Методичні рекомендації для керівників ЗДО)
Зміст
1.     Загальні положення.
2.     Структура річного плану.
3.     Перелік додатків до плану роботи ЗДО на рік.
      4. Методика  підготовки річного плану

1.  Загальні положення
Керівництво такою  складною динамічною системою, як  ДНЗ, вимагає ретельного  планування. Планування роботи  ДНЗ є однією з найважливіших  функцій управління . Теорія  практика  управління  розглядають планування  як  визначення змісту і засобів  діяльності, необхідних для  досягнення  певної  мети, тобто  їх моделювання з  визначенням  конкретних виконавців,  часу  та  необхідних матеріальних  ресурсів.
План-це основний  документ,  який регулює  навчально - виховний процес. Він являє собою модель праці  дошкільного колективу  щодо  досягнення кінцевих результатів. Річний план є конкретизацією  загальнодержавних  програм  з урахуванням    місцевих  умов, традицій, конкретних  виконавців. Він  охоплює  період від 1 вересня до 31 серпня.
У  ДНЗ України  відповідно до наказу МОН  України  система планування встановлена в Інструкції  щодо ведення  ділової  документації  від 23  червня 2000р.№ 240:
1.Перспективне  прогнозування  розвитку  матеріально-технічної  бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу навчального закладу.
2.План роботи на поточний навчальний рік.
3.Особисте тижневе планування роботи керівників ДНЗ.
4 .Щоденні плани роботи вихователів, муз керівників.

Плани роботи  ДНЗ повинні бути стислими, конкретними, лаконічними, передбачати заходи, які обов’язково мають бути виконаними та виконання яких можна контролювати.
Планування роботи ДНЗ повинно  здійснюватись  по основі:
- цілеспрямованості;
- науковості;
- комплектності;
- доцільності;
- системності;
- діагностичності;
В основу  системи планування  роботи ДНЗ мають бути покладені державні нормативні документи про освіту:
1.Конституція України;
2.Закони України ”Про освіту”, ”Про дошкільну освіту”,  ”Про мови” 
3.Положення про ДНЗ;
4.Національна доктрина розвитку освіти.
Річний план роботи ДНЗ має відповідати Концепції і Програмі розвитку навчального закладу.
2. Структура річного плану ДНЗ
Зміст, структура і форми планування визначаються  адміністрацією конкретного навчального закладу – головне, щоб під час його складання витримувалися принципові положення і вимоги щодо планування.
Але обов’язково річний план роботи ДНЗ  повинен складатися з таких блоків:
1.Аналітико – інформаційний:
- порівняльний аналіз діяльності ДНЗ за 3 попередніх роки за підсистемами;
- характеристика  показників функціонування  та  розвитку , динаміка освітнього процесу, виявлення протиріч, проблем та їх причин, шляхи  усунення  проблем, тенденції, розвитку  ДНЗ. Правильно виділені і чітко  сформульовані проблеми виступають основою  визначення  завдань на повний навчальний рік.
2.  Ціле покладаючий:
- генералізація мети;
- основні напрямки діяльності;
- завдання конкретного етапу розвитку.
Під час визначення завдань на новий навчальний рік  варто врахувати:
-         завдання, пов’язані з позитивними змінами у формуванні системи моральних цінностей, заходами щодо зміцнення здоров’я, соціального захисту дітей, у рівні їх успішності ;
-         завдання, пов’язані з удосконаленням НВП на основі апробації та впровадженням інноваційних технологій;
-         завдання, пов’язані  із забезпеченням підвищення рівня професійної компетентності  педагогів;
-         завдання, пов’язані  зі створенням  системи взаємовідносин  ДНЗ та школи;
-         завдання, пов’язані з удосконаленням системи управління ДНЗ, забезпеченням  необхідних організаційних, науково-методичних, матеріально-технічних, інформаційних умов реалізації плану роботи ДНЗ на навчальний рік.
3.Програмний (змістовий).
      -     реалізація мети та завдань;
      -     рішення проблем так суперечностей;
      -     актуалізація програм розвитку, цільових програм;
            Третій блок і є безпосередньо планом. Його розділи :
І. Підвищення рівня фахової майстерності педагогічних працівників
ІІ. Організаційно-педагогічна робота
ІІІ. Нагляд за освітньо - виховним процесом
ІУ. Методична робота
У. Охорона життя і здоровя дітей
УІ. Гурткова робота
УІІ. Робота методичного кабінету
УІІІ. Співпраця з батьками
ХІ. Адміністративно-господарська робота
 До  річного плану роботи школи додаються  додатки, графіки, зміст яких має  бути спрямований на  забезпечення реалізації  запланованого.
 3. Орієнтований перелік додатків  до плану  роботи  ДНЗ  на рік:
                     1.Режим роботи ДНЗ.
                      2.Список педагогічних працівників.
                     3.План – графік внутрішнього  контролю.
                     4. План роботи методичної ради ДНЗ.
                     5. План роботи ради ДНЗ.
                     6. План роботи школи молодого педагога.
                     7. Графік вивчення системи роботи педагогів, що атестуються
                     8. Календар  спортивно – масових заходів.
                     9. План роботи  батьківського лекторію.
                    10. План проведення батьківських зборів.
                    11. Наступність у роботі ДНЗ та ЗОШ.
  4. Методика  підготовки річного плану
              Методика підготовки річного плану має 4  етапи:
           І етап – накопичення інформації  про вплив  планування на результати якості розвитку, виховання та       освіти.
          ІІ  етап  - складання плану - проекту.
         ІІІ  етап – розгляд плану – проекту керівником ДНЗ, його корекція,  обговорення на  педраді  в  червні.
          ІУ  етап – затвердження  на засіданні  педагогічної ради  ДНЗ, погодження з райво( серпень).  План стає  документом, обов’язковим для виконання.
         План – проект  складає  творча група  ( члени адміністрації, ради ДНЗ, методичної ради  досвідчені педагоги). В березні м-ці  можна запропонувати  вихователям подати пропозиції  стосовно річного плану. У квітні – червні план роботи ДНЗ на повний навчальний рік обов’язково обговорюється на засіданні педради  ДНЗ  і затверджується на серпневій педраді, перед початком нового навчального  року.
Планування роботи ДНЗ на рік – процес творчий і достатньо складний. Варто підкреслити , що успіх у плануванні роботи залежить від правильно обраної мети, яка має бути реальною. Визначенню мети мають передувати діагностика проблем ДНЗ із використанням сучасних психолого педагогічних технологій, вивчення думки громадськості, потреб населення території, на якій знаходиться ДНЗ, в освітніх послугах, рівня розвитку дітей. Планування роботи на рік має бути процесом творчості всього  педагогічного колективу,  зорієнтованого  на конкретні кінцеві результати. При складанні плану  важливо враховувати умови розвитку ДНЗ, професійний рівень педкадрів, якісні показники освітнього процесу, рівень вихованості, захворюваності вихованців, інші напрямки  діяльності ДНЗ.
Вимоги до оформлення плану:
1.      Друкований варіант.
2.      Титульний лист.
          3.   Затвердження керівником дошкільного навчального закладу.